Projecten

Grensoverschrijdende aanpak Gulpdal

In het beekdal van de Gulp zorgen hevige buien regelmatig voor wateroverlast en schade op heel wat plaatsen. Met het project “Grenzeloos Gulpdal” wil het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in samenwerking met Nederlandse en Waalse partners het natuurlijk waterbergend vermogen van de Gulp en haar zijrivieren verbeteren waar nodig.

 

Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig, zodat de afstroom van water en modder vermindert en hemelwater ter plaatse beter kan infiltreren en vertraagd naar de rivier kan stromen. Ingrijpende maatregelen stroomafwaarts, zoals een grote dam, zijn dan niet meer nodig. De maatregelen die we in dit kader voor ogen hebben, zijn kleinschaliger en beter inpasbaar in agrarisch gebied. We denken bijvoorbeeld aan het aanplanten van houtkanten, bomen, hagen en struweel, het aanleggen van natuurlijke waterbuffers, het verbeteren van landbouwkundige praktijken en het beschermen en behouden van structuurrijke graasweiden.

 

Met de VLM voeren we een participatief proces, waarbij inwoners en landbouwers gemotiveerd worden om op vrijwillige basis acties te ondernemen, die uiteindelijk in een gebiedsgericht en geïntegreerd inrichtingsplan zullen resulteren en tot uitvoering worden gebracht. Door de samenwerking met de VLM zullen voor het toekomstig beheer van de percelen tegemoetkomingen worden voorzien voor landbouwers en particulieren.

 

De Gulpvallei is daarbij pilootgebied om het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium van de VLM, de “dienstenvergoeding”, op punt te zetten (in het kader van het interreg-project BIOGOV). Daardoor zal dit project ook op hoger beleidsniveau kunnen rekenen op extra ondersteuning (financieel en procesmatig) en kan de duurzaamheid van de ingrepen ook na afloop van het project beter gegarandeerd worden.

 

Het project startte in februari 2018 en loopt 4 jaar. Stichting ARK nam het initiatief en diende een projectvoorstel in bij de Nationale Postcodeloterij in Nederland. In februari 2018 werd het project goedgekeurd.

 

 

Partners

  • Stichting Ark (NL), Staatsbosbeheer (NL), IKL (NL)
  • Natagora (Wallonië)
  • RLHV – afstemmen met Vlaamse overheden (ANB, VLM, OE, L&V, provincie Limburg, gemeente Voeren en middenveldorganisaties)

Met financiële steun van

Stichting ARK, Nationale Postcodeloterij

 

 

Meer info

https://www.ark.eu/gebieden/drielandenpark/geuldal/gulpdal

 

https://www.youtube.com/watch?v=gfLr3MyrCcQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OBH4dq4lOM

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0VgL5hU4sw&feature=youtu.be  

 

Brochure Landinrichting, VLM, oktober 2014 : 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Landinrichting/Brochure%20landinrichting%20web.pdf

 

Celebrating Biodiversity Governance:

https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/BioGov.aspx

 


 
 

Met financiële steun van:


        

Contactpersoon 'Grensoverschrijdende aanpak Gulpdal'

Christel Cornelissen
coördinator gebiedsgerichte werking Voeren


christel.cornelissen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0472 78 46 00